SZKOLENIA i DORADZTWO BHP

Szkolenia BHP, doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  

Pełna dokumentacja związana z  oceną ryzyka zawodowego , aktualizacje oraz  pomoc w doborze   środków zapobiegawczych.

REPREZENCJA KLIENTA PRZED PIP i PIS

Występujemy w imieniu klienta podczas kontroli Państwowej Inspecji Pracy oraz Panswowej Inspecji Sanitarnej.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Przeprowadzamy badania i pomiary czynników, które mają bezpośredni wpływ bezpieczeńswo środowiska pracy.

CHEŁM, ul. GRANICZNA 19

SAFE SZKOLENIA BHP CHEŁM

Usługi z zakresu badań środowiskowych.


Badania środowiskowe obejmują kilka aspektów bardzo istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pomagają one firmom ocenić, kontrolować i określić priorytetowe zagrożenia, które mogą wystąpić w przedsiębiorstwie.
Istnieje kilka czynników, które poddawane są pomiarowi.


Pomiar substancji chemicznych/substancji szkodliwych.


Dlaczego dokonuje się pomiar i badanie substancji niebezpiecznych? Co rozumiemy pod pojęciem "substancje niebezpieczne"? Niebezpieczne substancje stosowane są w wielu miejscach pracy i mogą przybierać różne formy. Ciała stałe, ciecze, gazy, mgły i opary, które mogą być obecne w miejscu pracy. Pracownik może mieć kontakt z szkodliwymi czynnikami poprzez skórę, wdychanie i połknięcie, co oczywiście nie pozostaje bez wpływu na jego stan zdrowia.

Pomiar substancji szkodliwych dokonuje się ze względu na uniknięcie ich wpływu na organizm człowieka.

Pomiarem obejmuje substancje chemiczne, takie jak:żelazo, mangan, chrom, nikiel, ołów, kadm, srebro, cyna, glin, miedź, cyna, sód, potas; lotne związki organiczne zawarte w farbach, lakierach, klejach, oraz tlenek węgla, tlenki azotu, ozon, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, kwas octowy, kwas siarkowy, chlorowodór, formaldehyd, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i inne.
Niebezpieczne substancje mogą powodować krótko- i długoterminowe problemy zdrowotne. Mogą one spowodować poważne problemy zdrowotne, w tym nowotwory, zapalenie skóry i astmę.

Przykłady tych, którzy mogą być narażeni na działanie substancji niebezpiecznych należą:
• Osoby sprzątające – materiały czyszczące mogą spowodować miejscowe oparzenia skóry.
• fryzjerzy - wiele produktów fryzjerskich mogą uszkodzić skórę.
• spawacze - niebezpieczne opary podczas spawania może uszkodzić płuca.
• pracownicy piekarni - mąka i kurz piekarni może powodować podrażnienie oczu i nosa, problemy skórne i astmę.
• Pracownicy serwisów samochodowych - farby, rozpuszczalniki, oleje i smary, a także spaliny mogą uszkodzić ich zdrowie.
• Pracownicy opieki zdrowotnej - narażenia na działanie czynników biologicznych może spowodować infekcję.


Pomiar hałasu.


Kontrola hałasu w regulaminie pracy przewiduje, że pracodawcy są odpowiedzialni za zapobieganie lub zmniejszanie ryzyka narażenia na nadmierny hałas w miejscu pracy. Pomiar obejmuje: hałas słyszalny, poziom ciśnienia akustycznego w pasmach oktawowych, hałas w pomieszczeniach. Oceny i pomiaru hałasu dokonuje się na podstawie istniejących
i obowiązujących norm.

POMIAR PYŁU.


Badania środowiskowe obejmują także pył m.in pył całkowity, pył respirabilny, wolną krystaliczną krzemionkę w pyle, respilabilne włókna mineralne, oraz włókna azbestu, ale także pył drzewny, który uzyskujemy podczas piłowania, szlifowania i innych procesów obróbki drewna .
Niesie on ze sobą wiele zagrożeń dla zdrowia. Obejmuje to pył z twardego i miękkiego drewna, a także materiałów kompozytowych, takich jak płyta mdf i płyt wiórowych, wiórów drzewnych wykorzystywanych do ściółki dla zwierząt lub w przemyśle celulozowo-papierniczym,( pył drzewny może powodować astmę).


POMIAR OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ I STANOWISK PRACY


Istnieją z góry ustalone normy dotyczące oświetlenia stanowisk pracy oraz oświetlenia awaryjnego, ale również dostępu światła dziennego. Każdy pracodawca, dbając o higieniczne warunki pracy ma obowiązek troszczyć się o właściwe oświetlenie w miejscu pracy. Jako niewłaściwe lub określa się te, które nie spełnia norm, a zatem wpływa na zmęczenie narządu wzroku lub pogłębienie wad wzroku. Badanie środowiskowe obejmuje w tym punkcie ocenę tzw "olśnienia" , ( to przykre dla oczu bardzo jasne światło), ale także brak dostatecznego oświetlenia.


BADANIE I POMIAR TEMPERATURY W MIEJSCACH PRACY

Usługę pomiaru temperatury określają przyjęte normy. Obejmuje ono poszukiwanie źródeł dodatkowej i niepożądanej emisji ciepła, która może być uciążliwa dla pracowników, ale także źródeł emisji powietrza zimnego. Szczególnie w pomieszczeniach, gdzie korzysta się z          klimatyzacji.


DRGANIA MECHANICZNE I WIBRACJE

Badanie drgań mechanicznych dotyczy przede wszystkim takich miejsc pracy jak pomosty znajdujące się w halach produkcyjnych, podesty, na których umieszczone zostały miejsca pracy. Drgania mogą wywoływać wszelkiego rodzaju urządzenia i maszyny.
Pomiar dotyczy tych drgań, które działają ogólnie na organizm oraz miejscowe, które może oddziaływać na kończyny górne.

Badania środowiskowe w miejscach przyczyniają się znacznie do poprawy komfortu pracy, zapobieganiu przyszłym wypadkom i urazom.